ALGEMENE VOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Printgroen.nl:

 

1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Printgroen.nl en op alle met Printgroen.nl aangegane overeenkomsten.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Printgroen.nl is ingestemd.

5. De internetsite van Printgroen.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.

6. Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Printgroen.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

7. Printgroen.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

8. Door het gebruik van de internetsite van Printgroen.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

9. Printgroen.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Privacy
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom houden wij ons strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw recht om inzage te bieden in uw persoonsgegevens, deze gegevens te controleren of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk om op uw verzoek een gegevensexport aan te leveren met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. 

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, dan helpen wij u graag.
U kunt contact opnemen met onze klantenservice, wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 09:00 uur en 16:00 uur.
Alle vragen en klachten per e-mail beantwoorden wij binnen 2 werkdagen. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Om al uw bestellingen op Printgroen.nl goed en snel op de juiste manier, op maat te kunnen leveren en/of de vragen die u stelt aan de afdeling klantenservice van Printgroen.nl goed te kunnen beantwoorden, zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens

 • Algemene gegevens: Tijdens het bestellen vult u uw naam, adres, postcode en woonplaats in. Deze gegevens gebruiken wij om de bestelling te kunnen verwerken.
 • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u te informeren wanneer de bestelling gereed is voor verzending. Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief en de aanmelding bevestigd, dan ontvangt u een e-mail met aanbiedingen. Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich gemakkelijk afmelden.
 • Uw telefoonnummer: Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen als er vragen of onduidelijkheden zijn over uw bestelling. Ook als er een tijdelijke actie wordt gedaan waar u aan meedoet, dan vergt de actie een telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om de actie te voeren en de prijswinnaar bekend te maken.
 • Betaalgegevens: Om uw bestelling te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer de betaling is verricht worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen.
 • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden er verkeersgegevens opgeslagen. Bijvoorbeeld uw surfgedrag op de website en welke artikelen er worden besteld. De reden hiervan is om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Deze gegevens zijn dus niet persoonsgebonden.
 • Uw IP-adres: Wanneer u een bestelling plaatst dan wordt uw IP-adres opgeslagen, dit om fraude te voorkomen.
 • Fraude: Om fraude te voorkomen onderzoeken wij ook klantgegevens. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij uw klantgegevens doorgeven aan de overheid.
 • Klantenservice: U kunt contact met ons opnemen doormiddel van e-mail, chat en telefoon. Om te voorkomen dat u meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen en om onze service te verbeteren, maken wij notities van de klantencontacten die wij bewaren.
 • Bewaartermijn: Zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, worden uw gegevens door ons bewaard. Indien u geen account meer bij ons heeft worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).


Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 • Het verwerken van uw bestelling.
 • De bezorging op het door u aangegeven adres, mocht het nodig zijn voor het afleveren van uw bestelling dan kunnen wij uw gegevens doorgeven aan andere partijen, zoals de bezorgdienst.
 • U op de hoogte brengen van de acties, als u zich hiervoor heeft aangemeld.


Verkeersgegevens

 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.


Persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is erg belangrijk. Daarom zijn de computersystemen en internetapplicaties goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot persoonsgegevens. Alle bijzondere informatie (zoals betaalgegevens) wordt apart verwerkt op een extra beveiligd internetsysteem. Wij treffen voortdurend veiligheidsmaatregelen om onrechtmatig gebruik en verlies van informatie die Printgroen.nl op haar site ontvangt te voorkomen.


Beveiligde verbinding
Op het moment van het plaatsen van de bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje in de groene adresbalk. Zo is diefstal of fraude van uw gegevens uitgesloten. Het slotje en de groene adresbalk worden in alle recente versies van Internet Explorer, Safari, Chrome en Firefox getoond.


Nimmer verkoop aan andere organisaties voor commerciële doeleinden
Printgroen.nl verkoopt of verhuurt nimmer persoonlijke gegevens. Printgroen.nl stelt alleen gegevens ter beschikking aan derden die nauw zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten/diensten van Printgroen.nl of het verbeteren van de internetadvertenties op andere websites. Alle Printgroen.nl - werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle gegevens te waarborgen.


Cookies
Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Advertenties
De site van Printgroen.nll kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van eventuele derden of hun sites heeft Printgroen.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


Contact?
Als u wenst te reageren op het privacy beleid van Printgroen.nl, dan kunt u contact met ons opnemen:

 • Per telefoon, 06-14598409
 • Per e-mail, info@Printgroen.nl
 •  

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Printgroen.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per E-mail, gemaakt.

3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- een offerte door de Koper is getekend en door Printgroen.nl is ontvangen ingeval door Printgroen.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Printgroen.nl via elektronische weg is verzonden en door Printgroen.nl is ontvangen.

5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.

6. Koper en Printgroen.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Printgroen.nl zullen voor zover de wet dat toe laat, gelden als een vermoeden van bewijs.

7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Printgroen.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% btw.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die Printgroen.nl in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Printgroen.nl worden gecorrigeerd.

4. Bezorgkosten zijn € 3,00 euro. Gratis verzending vanaf € 50,00 euro 

5. Printgroen.nl kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.

 

4. Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

I-Deal

PayPal
Visa

Mastercard
Maestro
Mister Cash
Direct eBanking

 Een I-Deal betaling is niet voor iedereen mogelijk, alleen als uw eigen bank deze vorm van betalen ondersteund. Als u wel I-Deal heeft dan kunt u de betaaloptie I-Deal selecteren en daarna uw eigen bank selecteren. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en Printgroen.nl wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald.

Van de betaalmethode op rekening kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan. Mocht u van deze betaalmethode gebruik willen maken neem dan contact met ons op.

Printgroen.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Printgroen.nl.

2. In het geval dat door Printgroen.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

3. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Printgroen.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

5. In geval van niet-tijdige betaling is Printgroen.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

5. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Printgroen.nl streeft er naar om binnen 2 tot 8 werkdagen de geplaatste bestelling te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Printgroen.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, of telefonisch worden gemeld.

3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

6. Ruilen en herroepingsrecht

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd.  De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de retourlink die u vind in uw klantaccount bij het bestelde product of via info@Printgroen.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van uw retour terug storten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, flesjes navulinkt, of andere gepersonifieerde producten. Wij nemen alleen sets terug waarvan maar 1 cartridge is gebruikt of geopend. mocht volgens u het product ondeugdelijk zijn dan zal Printgroen deze testen en aan de hand daarvan bepalen of u uw geld terug krijgt of dat het een fout is van een ondeugdelijk apparaat. Blijkt hierna dat uw apparaat ondeugdelijk is of u het product ondeugdelijk heeft behandeld brengen wij 10 euro administratiekosten in rekening en retourneren wij deze aan de klant.

2. Indien de consument koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Printgroen.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument koper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten alsmede gemaakte bancaire kosten.

Uitgesloten van retour sturen zijn:

 •         Aangebroken verbruiksartikelen zoals cartridges en toners.
 •         Artikelen die in opdracht van de koper zijn vervaardigd.
 •         Artikelen anders gekocht dan via de webwinkel.

Printgroen.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren wanneer de verpakking van het product beschadigd is.

3. Klachtenafhandeling

 1.      Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr)


7. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Printgroen.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

1. Printgroen.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder punt 1 genoemde garantie geldt voor originele inktcartridges gedurende een periode van 2 weken na levering. Voor overige printsupplies en originele producten zal Printgroen.nl garanties van producenten doorleveren aan de Koper.

3. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

4. Printgroen.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Printgroen.nl

5. Printgroen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6. Indien Printgroen.nl., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7. In het geval de Koper via Printgroen.nl een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Printgroen.nl of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9. De Koper is gehouden Printgroen.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Printgroen.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.                                                                                                                                                     De Koper is verplicht het product aan Printgroen.nl voldoende gefrankeerd te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt gaat Printgroen.nl over tot leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

10. De garantie op uw printer wordt niet beïnvloed wanneer u een compatible of originele cartridge gebruikt.

 

9. Overmacht

1. In geval van overmacht is Printgroen.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10. Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Printgroen.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Printgroen.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

11. Persoonsgegevens

1. Printgroen.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Printgroen.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregeling- en wetgeving in acht.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.